Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértéke,alkalmazásának feltételei, képzésének szabályai

A 2012. évi CLXXXV. tv. 88. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában leírtak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékének, a díj alkalmazási feltételeinek, a díjmegfizetés rendjének megállapítása miniszteri hatáskör.

A miniszteri rendelet hatályba lépéséig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a fenti törvény 91. §-ban leírt feltételek szerint kell alkalmazni.

Rezsicsökkentésre vonatkozó szabályok:

A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja mega 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.

A társasházat a díjcsökkentés a társasházat alkotó azon albetétek vonatkozásában illeti meg, amelyeket természetes személy ingatlanhasználó használ.

A költségvetési szervre és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézményre a természetes személy ingatlanhasználóra vonatkozó díjat kell alkalmazni.

Ha a megállapított díj 2013. július 1-jét követően legalább 10%-kal nem alacsonyabb a 2013. június 30-án alkalmazott díjnál, akkor a Koordináló szerv köteles azt legalább annyival csökkenteni, hogy a fizetendő díj a 2013. június 30-án alkalmazott díjnál legalább 10%-kal alacsonyabb legyen.

A nem természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a települési önkormányzat 2012. december 31-én hatályos rendeletében meghatározott – kedvezmények és mentességek nélküli –teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét.

Ha a nem természetes személy ingatlantulajdonos vonatkozásában a települési önkormányzat 2012. december 31-én külön díjat nem alkalmazott, a közszolgáltatási díjnak

  •  a települési önkormányzat rendeletében általánosan megállapított, vagy
  •  a természetes személy ingatlantulajdonos által – kedvezmények és mentességek nélkül – fizetett 

közszolgáltatási díjat kell tekinteni.

Új gyűjtőedény bevezetéséhez kapcsolódó díjak mértéke:

A meglévő edények alapján fajlagos ürítési díjtétel állapítható meg az alkalmazott díjak és űrmértékek hányadosaként [Ft/liter].

Ha az új gyűjtőedény űrmértéke kisebb, mint bármely korábban alkalmazott gyűjtőedény méret, vagy ha az új gyűjtőedény űrmértékét kormányrendelet határozza meg, a közszolgáltató legmagasabb ürítési díjként legfeljebb a fajlagos ürítési díjtételek közül a legalacsonyabb díjtétel és az új gyűjtőedény űrmértékének szorzatát alkalmazhatja.

Ha az új gyűjtőedény űrmértéke nem kisebb, mint bármely korábban alkalmazott gyűjtőedény mérete, és az új gyűjtőedény űrmértékét kormányrendelet nem határozza meg, a közszolgáltató ürítési díjként legfeljebb a fajlagos ürítési díjtételek átlagértékének és az új gyűjtőedény űrmértékének szorzatát alkalmazhatja.

Megszakítás