Tájékoztató társasházi díjfizetés változásról

Tisztelt Marcali Társasházi Lakosok!

A közös képviselők bevonásával, a nekik írt levelekben foglaltak szerint tájékoztattam korábban Önöket arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltáltatási díj egyes társasházi lakásokra történő felosztásának a feltételei nem állnak fönn, ezért a díjat a 2020. III. negyedévtől (először 2020. októberében) a társasházaknak szóló számla alapján tudják megfizetni. Többen ezt a változást sérelmezték, ezért ezúton az egyes lakosokat közvetlenül is tájékoztatom a változás okairól és következményeiről.

  • Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról (később: Helyi rendelet) 2020.07.01-től megváltozott: az önkormányzati kompenzációt, amely biztosította az egyes lakásokra jutó összeg rezsicsökkentésnek megfelelő mértéken tartását; az önkormányzat nem tudja tovább biztosítani. Emiatt – 4 társasház kivételével –az egyes lakásokra jutó összeg magasabb lett volna, mint a 2013. július 1-tmegelőző időszakban, ez pedig egyértelműen ellentétes lenne a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (később: Ht.) 91. § (2) bekezdésével.
  • Marcaliban nem volt olyan társasház, amely – ha élt a szolgáltató általi díjfelosztás lehetőségével – teljesítette volna az ehhez kapcsolódó kötelezettségét: a Helyi rendelet 38. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatást (számlázás módjáról és a számlázáshoz szükséges személyes adatokról). Ilyen esetben a társasház egyben köteles megfizetni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Helyi rendelet 38. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.
  • A Helyi rendelet 38. § (2) bekezdése a közös képviselőknek éves adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő, ezzel szemben a 69/2016. (III.14.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szolgáltatónak negyedéves adatszolgáltatási kötelezettsége van, amelynek valós adatok alapján történő teljesítését a Helyi rendelet 38. § (2) bekezdésének alkalmazása ellehetetlenítené. Mivel a Korm. rendelet magasabb rendű jogszabály, így a szolgáltatónak kötelessége az abban foglaltakat figyelembe venni.
  • Nem tisztázott az ingatlanhasználó személye (Ht. 2. § 34. pont), ezért az ingatlanhasználóra vonatkozó jogok és kötelezettségek nem egyértelműen vonatkoztathatók. Eddig díjfizetés szempontjából az ingatlanhasználók az egyes társasházi lakások voltak, miközben a szolgáltatás ellátása és igénybevétele szempontjából az ingatlanhasználónak magát a társasházat kell tekinteni. Érthető ez a probléma egy példán keresztül: személyes adatok, létszám tekintetében kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége a szolgáltató felé? A Helyi rendelet 38. § (2) szerint a közös képviselőnek, a Helyi rendelet 21. § szerint az egyes lakásokban lakóknak. Nem rendelkezik viszont a helyi szabályozás arról, hogy a kétféle adatszolgáltatás ellentétes tartalma esetén melyiket kell figyelembe vennie a szolgáltatónak.
  • Az elköltözők értesítési címe nem áll rendelkezésre a közös képviselőknél sem, pedig ez szintén a Helyi rendelet 38.§ (2) bekezdése szerinti adatbejelentési kötelezettségbe tartozó adat; viszont ennek hiányában az utolsó számla nem találja meg a címzettet.
  • Előfordulhat, hogy egy beköltöző lakó sem a közös képviselő sem a szolgáltató részére nem szolgáltat adatot, ezzel minden –ehhez a társasházhoz tartozó – társasházi egyedi ügyfelet megkárosít, hiszen azok többet fizetnek.

A díjfizető változás következménye lehet, hogy a rezsicsökkentés a közös edényre a társasháznál érvényesül ugyan, de mivel az önkormányzati kompenzáció megszűnt, így a közös számla kifizetéséhez az egyes lakástulajdonosoktól beszedett díj emelkedhet, hiszen az eddig az önkormányzat által átvállalt összeget most a lakóknak kell valamilyen megosztás szerint kifizetni.

Az, hogy a társasház részére kiállított számla összegét az egyes lakók miképpen, milyen arányban felosztva, és milyen költségként (közös költség, vagy nem) fizetik ki, egyértelműen a társasház belső diszkrecionális joga eldönteni.

Következményként szintén fontos megemlíteni, hogy az első befizetett számlát követően a társasház jogosult az évi egyszeri díjmentes lomtalanítás igénybevételére, sőt, ha határidőre történik a befizetés, a következő számlából 3 %-os díjkedvezményre.

Abban talán mindannyian egyetértünk, hogy egységes jogértelmezésre, de mindenekelőtt egységes és mindenki számára érthető, egyszerű szabályozásra van szükség. Azt is talán mindenki elfogadja, hogy ha egy adott negyedévben teljesülne is minden lakás tekintetében a rezsicsökkentés, a létszámváltozásokkal ez a helyzet oda-vissza változhatna. A rezsicsökkentés nem teljesítésének felelősségét egyértelműen a szolgáltató viseli, ugyanakkor a változások követhetetlenek; egyedileg, lakásonként, manuálisan ellenőrizhetők csak a rezsicsökkentési feltételek, erre a jelenlegi országos számlázási rendszer alkalmatlan.

Fentiek miatt kérem a Tisztelt Lakosokat, megértéssel és együttműködéssel fogadják a megváltozott díjszámlázást, ne hozzanak olyan határozatot, amelyet a szolgáltató nem tud alkalmazni.

Köszönöm az együttműködésüket, tisztelettel:
Krajczár Ibolya
ügyvezető